Facebook

Orzechówka

Dom św. Józefa

Orzechówka 29
36-220 Jasienica Rosielna

W 1899 r. zgromadzenie otrzymało grunt w Orzechówce, jako fundusz na utrzymanie kaplicy, zapisany w testamencie przez Agnieszkę Nycz. Trzy lata później 1902 r. zgromadzenie otrzymało od Katarzyny z Błażów Boroniowej dom oraz 7 morgów pola, „w zamian za jej dożywotnie utrzymanie i całkowitą opiekę oraz prowadzenie ochronki dla dzieci”. Można było zrealizować cel powstania kaplicy pod opieką sióstr służebniczek. Siostry, przyjechały do Orzechówki w tym samym roku we wrześniu i zamieszkały w ofiarowanym domu, wraz z ofiarodawczynią. W roku następnym ksiądz dziekan Jan Samocki proboszcz z Jasienicy Rosielnej postarał się u Rady Szkolnej o posadę nauczycielki dla jednej z sióstr. Został przyznany etat, siostra nauczycielka uczyła w wynajętym domu. W roku 1905 poczyniono starania o budowę nowego domu kosztem zgromadzenia. Nowy dom wraz z kaplicą, poświęcony został 15 września 1906 r. Od tego czasu w kaplicy gromadzili się ludzie na Mszę św., którą odprawiali raz w miesiącu, czasem częściej, księża z Jasienicy lub OO. Jezuici ze Starej Wsi. Siostry prowadziły nabożeństwa majowe i październikowe, na których gromadzili się mieszkańcy. Po wprowadzeniu się do nowego domu, nauczanie dzieci zostało przeniesione do sali, którą gmina wynajęła w domu sióstr. Oprócz nauczania siostry zajęły się też chorymi w okolicy. Dbały o wystrój i czystość kaplicy oraz prały bieliznę do kościoła parafialnego w Jasienicy Rosielnej. Gromadziły w domu dziewczęta na naukę śpiewu, a w miesiącach zimowych organizowały kursy gospodarstwa domowego, kroju, szycia i robót ręcznych. Siostry nauczycielki uczył w szkole do 1919 r. Po wyprowadzeniu się szkoły z budynku sióstr, w 1916 r. rozpoczęto prowadzenie ochronki sezonowej dla dzieci. Od 1929 r. gromadziły dziewczęta na wieczornicach, które z czasem przerodziły się w spotkania KSMŻ. W 1961 r. zgromadzenie przeprowadziło duży remont przystosowując dom na potrzeby sióstr seniorek, które w roku następnym przyjechały z placówek zgromadzenia. Opiekę duchową sióstr powierzono o. Alojzemu Jochymkowi, który przychodził początkowo z willi starowiejskiej, z czasem zamieszkał w Orzechówce, w urządzonym mieszkaniu przy budynku gospodarczym. Po usunięciu religii ze szkół, ksiądz katecheta katechizował w sali ochronkowej. Siostry katechizowały dzieci przedszkolne, kilka lat później także szkolne. W latach 80. XX w. w Orzechówce została utworzona samodzielna parafia i przydzielony został ksiądz proboszcz, który na czas budowy kościoła i plebani mieszkał na „kapelanówce”. Podczas budowy kościoła siostry przyjęły na siebie stołowanie pracowników. W nowo wybudowanym kościele objęły obowiązki zakrystianki. Po wejściu religii do szkół w 1990 r. siostra rozpoczęła pracę katechetyczną w miejscowej Szkole Podstawowej i uczyła tam do 1996 r. W domu organizowane były rekolekcje dla sióstr.

Dom pełni funkcję domu sióstr seniorek, które w godnych warunkach służąc modlitwą odpoczywają po latach pracy apostolskiej i posługi zgromadzeniu. Co roku odbywa się też jedna seria rekolekcji dla sióstr. Pełnią obowiązki zakrystianki w kościele parafialnym.


Aktualności

Czas skupień

W dniach 1, 2 i 4 maja w domu prowincjalnym w Przemyślu i w Orzechówce, odbywały się skupienia permanentne. Swoim słowem i doświadczeniem duchowym podzielił się z siostrami o. Marek Wasąg, ze Wspólnoty Miłości Miłosiernej z Polańczyka. Konferencję wygłosił na kanwie…

Ostatki w Orzechówce

Swoje zabawy karnawałowe przeżywały dzieci w naszych ochronkach, zakładach, grupach apostolskich prowadzonych przez siostry. W tłusty czwartek siostry z Orzechówki spędziły miło czas na wspólnej rekreacji. Był śpiew i zabawy, a także loteria fantowa. Siostry seniorki wspominały…